Podpora: Záruka a miestne regulácie

Záruka a miestne regulácie

Záruka a miestne regulácie

Záručné podmienky

 1. Autorizovaný predajca poskytuje Záručný list prvým kupujúcim a nadobúdateľom z prevodu (vysvetlené nižšie) pre produkty Segway, Ninebot, náhradné diely a príslušenstvá (ďalej len Produkt) kúpené v ČR. Výraz „prvý kupujúci“, ako je použitý vyššie, znamená kupujúceho ktorý si zadováži nový Produkt od Autorizovaného predajcu. Výraz nadobúdateľ z prevodu, ako je použitý vyššie, sa vzťahuje na kupujúceho a na kohokoľvek, kto si zadováži Produkt behom obdobia pokrytého Záručným listom.
 2. Autorizovaný predajca poskytuje štndardne 12 mesačnú záruku na Produkt od dátumu prevzatia. Záručná doba pre dodané batérie je 6 mesiacov. V prípade, že príjemcom nie je subjekt, ktorý by kúpnu zmluvu uzatváral v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a predaj tak podlieha ustanoveniam občianskeho zákonníku ČR o záväzkoch zo zmllúv uzatváraných so spotrebiteľom, je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u Produktu v dobe 24 mesiacov od dátumu prevziatia.
 3. Náhradné diely zahrňujú všetky náhradné diely pre Segway PT a Ninebot zakúpené samostatne.
 4. Príslušenstvo znamená tovar, ktorý je predávaný Autorizovaným predajcom pre použite so Segwayom PT či Ninebotom. Jediné príslušenstvo pokryté týmto Záručným listom, je príslušenstvo vyrobené spoločnosťou Segway a Ninebot. V prípade, že príslušenstvo predávané Autorizovaným predajcom nie je vyrobené spoločnosťou Segway alebo Ninebot a je pokryté záručným listom vystaveným výrobcom tohto príslušenstva, Autorizovaný predajca poskytne Kupujúcemu pri prevzatí záručný list, ktorý pokrýva záruku na toto príslušenstvo.
 5. V prípade, kedy behom záručnej doby bude Kupujúci uplatňovať práva z chybného plnenia pre podstatné porušenie zmluvy, Autorizovaný predajca podľa voľby Kupujúceho opraví alebo vymení s použitím nových alebo dôkladne opravených dielov rovnakého alebo podobného typu poškodený komponent Produktu, náhradný diel alebo príslušenstvo. Kupujúci sa rovnako tak môže rozhodnúť uplatniť právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci pritom Autorizovanému predajcovi oznámi, aké právo si zvolil už pri oznámení vady, a túto voľbu už nebude môcť bez súhlasu Autorizovaného predajcu meniť. Pri nepodstatnom porušení kúpnej zmluvy má Kupujúci právo len na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade uplatnenia práva z chybného plnenia v rámci záručnej doby bude celý servis vybavený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia práva z chybného plnenia. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy.
 6. Autorizovaný predajca sa môže pri oprave komponentu, náhradného dielu alebo príslušenstva rozhodnúť pre výmenu nepoškodených častí, ktoré sú súčasťou montážnej podskupiny, ktorá obsahuje poškodený komponent. Akýkoľvek z vymenených komponentov, časť alebo príslušenstvo (poškodené časti a časti, ktoré sú súčasťou rovnakej montážnej podskupiny) sa stanú majetkom Autorizovaného predajcu.
 7. Tento Záručný list nepokrýva poničenie Produktu spôsobeného najmä nasledujúcim:
akékoľvek vonkajšie spôsobenie ako napríklad pád, nehoda, kolízie, požiar, prepätie, potopenie vo vode, zmrznutie alebo zrážky predmetov; nesprávne použitie Produktu ako napríklad jazda cez prekážky, preťaženie, pretekanie a podobne, ktoré je v nesúlade s inštrukciami a varovaniami vyjadrenými v manuáli vystavenom spoločnosťou Segway, Ninebot, či Autorizovaným distribútorom; akékoľvek modifikácie Produktu; povoľovania alebo otvárania stabilizačnej plošiny Produktu alebo akýkoľvek iný prístup ku komponentom v plošine (základná doska, sada gyroskopov, motory, prevodovky a vnútorné vedenie); poškodenie parkovacieho stojančeku spôsobené stúpaním na Produkt alebo pohybom Produktu so zapnutým parkovacím módom; poškodenie farby, riadidiel a vzhľadových plôch nevhodným čistením ako napríklad čistenie vysokotlakovým vodným systémom, brusivami alebo rozpúšťadlami; vystavenie okolitým vplyvom cez obmedzenia vyjadrenom v manuáli; nesprávna údržba a servis Produktu inde, ako u Autorizovaného predajcu, ktorý vystavil Záručný list; poškodenie spôsobené použitím nevhodného príslušenstva a komponentov; nabíjanie Produktu v nesúlade s pokynmi vyjadrenými v manuáli.
 1. Správne použitie, nabíjanie a údržba Produktu je uvedená v manuáli vystavenom Autorizovaným distribútorom.
 2.  Pre záručné a pozáručné opravy musí byť kontaktovaný Autorizovaný predajca. Kontakt na Autorizovaného predajcu je uvedený v hlavičke tohto záručného listu.
 3. Pri komunikácii je treba Autorizovaného predajcu zoznámiť s problémom, poskytnúť mu potvrdenie o kúpe a potvrdenie o dátume dodania, a tiež mu musí byť oznámené sériové číslo Produktu, ktoré je uvedené buď na štítku zadnej strany základne pod nášľapmi, alebo je vyrazené pod batériami na spodnej strane základne, či v predajnej dokumentácii.
 4. Postup záručnej a pozáručnej opravy:
Autorizovaný predajca môže poskytnúť Kupujúcemu RMA formulár. Kupujúci potom doručí Produkt, poškodenú časť, náhradný diel alebo príslušenstvo Autorizovanému predajcovi, alebo inému servisnému poskytovateľovi (podľa inštrukcií Autorizovaného predajcu), riadne zabalené tak, aby sa Produkt ďalej nepoškodil počas prepravy a s priloženým formulárom v ochrannej fólii na obale. Kupujúci uhradí náklady na prepravu a nesie riziko straty počas prepravy, pokiaľ nie je uvedené v servisnej zmluve inak. Ak je vrátený Produkt poškodený v záručnej dobe, Autorizovaný predajca sa postará o zabezpečenie opravy alebo výmeny Produktu, jeho komponentu, náhradného dielu alebo príslušenstva, a to v súlade s podmienkami uvedenými vyššie. Kupujúci si po dokončení prác Produkt vyzdvihne. Kupujúci si môže na vlastné náklady zariadiť spiatočnú prepravu.
 1. V súlade s obmedzeniami a podmienkami uvedenými v týchto záručných podmienkach, Autorizovaný predajca zaručuje na vymenené diely a prácu záruku po dobu, ktorá je uvedená v Záručnom liste . Oprava a výmena poškodených častí, komponentov alebo príslušenstva nepredlžuje záručnú dobu, ktorá je poskytovaná týmto Záručným listom.
 2. Povinnosti a zodpovednosť Autorizovaného predajcu za akékoľvek poruchy súčasťou Produktu sú obmedzené na opravu alebo výmenu poškodených častí, ako je definované v tomto Záručnom liste. Autorizovaný predajca nepreberá žiadne ďalšie povinnosti alebo zodpovednosť v spojení s Produktom, jeho komponentom, náhradným dielom alebo príslušenstvom.
Autorizovaný predajca nie je zodpovedný za škody, ktoré mohli byť spôsobené ľubovoľným defektom v Produkte, náhradnom diele alebo príslušenstva. Autorizovaný predajca tiež nie je zodpovedný za žiadne náhodné alebo následné škody, ktoré môžu Kupujúcemu vzniknúť ako následok chyby.
 1. Záručný list je jedinou zárukou použiteľnú pre Produkt a je v súlade s právnymi predpismi SR. Autorizovaný predajca iné záruky neuznáva.
Bezpečnostné inštrukcie - Chýba Vám manuál? - Často kladené otázky